DoldermanLetselschadeAdvocaat

Maakt deel uit van AHL Advocaten Utrecht
085024 00 41
Bel voor gratis advies Bel mij terug Contact

Minister van defensie aansprakelijk voor RSI

In zijn uitspraak 23 februari 2012 heeft de Centrale Raad van Beroep ( LJN: BV6838) geoordeeld dat de minister van defensie aansprakelijk is voor de in de uitoefening van de werkzaamheden ontstane RSI.

De letselschade feiten

Het slachtoffer was als burgerambtenaar aangesteld bij het ministerie van defensie. Medio het jaar 2000 ging het werken op de computer een zeer groot deel van de functie uitmaken.

Het letselschadeslachtoffer viel kort daarna wegens ziekte uit en kreeg vervolgens een nieuwe werkplek. In 2001 diende het slachtoffer zich wederom ziek te melden in verband met schouder- en armklachten. Later dat jaar is nog geprobeerd om het werk revaliderend te hervatten, maar zonder succes. Uiteindelijk is het slachtoffer ontslagen en werd haar een WAO uitkering toegekend.

Causaal verband tussen RSI en werk

In het kader van de rechtspositionele mogelijkheden heeft de minister in het jaar 2004 erkend dat de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer in overwegende oorzaak vindt in de aard van het opgedragen werk. Kortom, de minister van defensie erkende dat de RSI door het werk was ontstaan en daarmee werd het causaal verband tussen de klachten en het werk aangenomen.

Hoewel de erkenning van het causaal verband in de rechtspoitionele procedure plaatsvond, defensie was op dat moment nog niet aansprakelijk gesteld, werkte deze beslissing wel door in de letselschadeprocedure.

Aansprakelijkheid werkgever

In de loop van het jaar heeft het slachtoffer de minister van defensie aansprakelijk gesteld voor de schade door de RSI klachten. De minister wees de aansprakelijkheid van de hand en het slachtoffer heeft haar zaak aan de rechtbank voorgelegd die het slachtoffer in het gelijk stelde. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft de minister vervolgens hoger beroep ingesteld.

Om de aansprakelijkheid van de werkgever te toetsen moet onderzocht worden of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De zorgplicht geldt niet alleen voor ongevallen maar ook voor beroepsziekten. Een werkgever moet instructies en andere maatregelen nemen om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van het werk schade kunnen lijden. Deze eisen voor de werkgever zijn zeer streng!

Verweer Defensie

De minister van defensie stelt dat hij niet aansprakelijk is omdat uit het advies van de Gezondheidsraad van 27 november 2000 over RSI kan worden afgeleid dat er geen bewijs is over de effectiviteit van preventieve maatregelen tegen RSI. Het verweer komt erop neer dat defensie geen maatregelen hoefde te nemen om de RSI te voorkomen omdat het niet bewezen was dat de maatregelen zouden helpen om RSI te voorkomen.

Ten tweede stelt defensie dat hij nadat het slachtoffer de eerste keer uitviel met klachten de werkplek heeft aangepast en haar instructies heeft gegeven over een juiste werkhouding.

Oordeel Centrale Raad van Beroep

Terecht oordeelt de rechtbank dat het verweer van defensie geen stand kan houden. Al voor het verschijnen van het rapport van de Gezondheidsraad is er al regelgeving tot stand gekomen specifiek om RSI te voorkomen (arbeidsomstandighedenbesluit). Voornoemde regelgeving is ook na het rapport van de Gezondheidsraad gehandhaafd en defensie had dan ook de regelgeving moeten nakomen.

Dat defensie nadat het slachtoffer al klachten had ontwikkeld de werkplek heeft aangepast, kan zo zijn maar dat maakt de eerdere tekortkomingen in de zorgplicht niet ongedaan.

Ik ben overigens van mening dat defensie zich in zijn verweer tegenspreekt. Aan de ene kant stelt defensie dat er geen maatregelen tegen RSI genomen behoefde te worden omdat deze niet werken, maar aan de andere kant heeft defensie nadat het slachtoffer klachten ontwikkelde wel degelijk aanpassingen in de werkomgeving doorgevoerd. Daarin zit wat mij betreft wel een tegenstrijdigheid want waarom zou je aanpassingen verrichten als deze toch niet werken?

Voor de Centrale Raad van Beroep staat vast dat het slachtoffer regelmatig meer dan 6 uur per dag computerwerk moest doen dat ook op korte termijn af moest zijn. Daarbij heeft defensie verzaakt:

  • het bureau van het slachtoffer tijdig op de juiste hoogte in te stellen;
  • het slachtoffer tijdig te waarschuwen bij langdurig computergebruik.

Letselschade door het werk?

Heeft u letselschade opgelopen tijdens het werk en wilt u weten of u de werkgever aansprakelijk kunt stellen, neem dan contact op met Dolderman Letselschade Advocaat. Wij geven u altijd gratis juridisch advies en door onze jarenlange ervaring kunnen wij vrij snel een goede inschatting maken of u een letselschade schadevergoeding kunt claimen.

Neem vandaag contact op en bel 030-2302060. Wordt u liever teruggebeld door een letselschade advocaat dan hoeft u alleen het contactformulier in  te vullen.

Email to someonePrint this pageShare on FacebookGoogle+Share on LinkedIn