Woordenboek

Letselschade woordenlijst

Aansprakelijkheidsverzekering
Verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Verzekering voor die een bedrijf beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. De verzekeraar is meestal ook de wederpartij in een letselschadeprocedure door een arbeidsongeval.

Aansprakelijkheid

Indien een persoon of bedrijf gehouden is om schade te betalen. Als de werkgever voor een bedrijfsongeval aansprakelijk is spreekt men ook wel van werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkstelling

Een schriftelijke of mondelinge mededeling waarmee een partij aansprakelijk wordt gehouden voor schade. Een aansprakelijkstelling is het startpunt van elke letselschadeprocedure.

Arbeidsdeskundige (onderzoek)

Een arbeidsdeskundige onderzoekt of een letselschadeslachtoffer nog zijn eigen werk kan doen of ander passend werk. Aan de hand van een arbeidsdeskundigonderzoek kan het verlies aan arbeidsvermogen worden bepaald. Maar ook de schadeposten verliezen aan zelfwerkzaamheid en huishoudelijk hulp, kunnen door een arbeidsdeskundige worden onderzocht.

Arbowetgeving

Verzameling van wetten met regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie ziet toe of werkgevers de arbowetgeving naleven. Arbeidsongevallen die tot overlijden blijvend letsel, of ziekenhuisopname hebben geleid, moeten verplicht worden gemeld bij de arbeidsinspectie.

Arbeidsongeschiktheid

Door lichamelijke of geestelijke beperkingen die niet meer in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten.

Arbeidsongeval

Een ongeval dat gebeurt tijdens het werk. Ook wel bedrijfsongeval genoemd.

Asbest

Asbest is een natuurlijk product dat tot in de jaren tachtig veel is gebruikt in gebouwen en woningen. Asbestcement werd gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, warmhoudplaatjes etc. Asbestisolatie werd veel ingepast als brandwerende laag in gebouwen en schepen. Deze asbestisolatie is zeer kwetsbaar voor beschadiging! Blootstelling aan asbestvezels kan verschillende ziekten veroorzaken.

• Asbestose;

• Longkanker;

• Mesothelioom.

Asbestose

Beroepsziekte die ontstaat na blootstelling aan asbestaandoening van de longen; longcapaciteit neemt af waardoor overbelasting in het hart kan optreden. Geeft een gevoel van extreme vermoeidheid en uitputting.

Belastinggarantie

Aangezien de schadevergoeding netto wordt uitbetaald, dient een letselschadeslachtoffer bij de afwikkeling van de claim een belastinggarantie te vorderen van de wederpartij. Zo wordt het eventuele risico op een belastingaanslag (box 1) afgewenteld op de wederpartij.

Beroepsziekte

Een benaming van een ziekte die het gevolg is van één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of arbeidsmilieu.

Voorbeelden: asbestose, mesothelioom, RSI, OPS, burn-out, PTSS.

Buitengerechtelijke kosten (BGK)

De advocaatkosten die worden gemaakt om een letselschadevergoeding te krijgen zolang de zaak niet bij de rechter aanhangig is (procedure). Als de aansprakelijkheid is erkend door de wederpartij moeten ook de redelijke buitengerechtelijke kosten worden vergoed. Daarom hoeft het inschakelen van een letselschadeadvocaat het slachtoffer niets te kosten.

Bewijslast

De partij die stelt, draagt ook het bewijs. Bewijslast is bewijsrisico; slaagt de stellende partij niet in zijn bewijs, dan wordt de vordering afgewezen.

Burn-out

Beroepsziekte waarvan verondersteld wordt dat deze kan ontstaan na langdurige blootstelling aan teveel aan stress op het werk.

Cans

Beroepsziekte. Het is een verzamelnaam voor klachten aan arm, nek en schouder, zie RSI.

Causaal verband

Het verband tussen oorzaak en gevolg. In hoeverre het ongeval heeft bijgedragen aan het ontstaan van letsel en schade. Het causaal verband is erg belangrijk om te bepalen of er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Claim

Vordering. Een eis tot schade.

Derdenrekening

Derdenrekening is een speciale bankrekening die wordt gebruikt door bijvoorbeeld letselschadeadvocaten. De derdenrekening wordt gebruikt om namens slachtoffers de schadevergoedingen te ontvangen. Als de schadevergoeding op de derdenrekening is ontvangen, zorgt de advocaat vervolgens voor doorbetaling aan het letselschadeslachtoffer.

Economische kwetsbaarheid

De mate waarin een letselschadeslachtoffer kwetsbaar blijkt, terwijl het slachtoffer er in inkomen na het ongeval niet op de achteruit is gegaan.

Eigen schuld

De mate waarin het letselschadeslachtoffer zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Bij arbeidsongevallen speelt eigen schuld alleen een rol als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet.

Finale kwijting

Als een schaderegeling wordt getroffen tegen finale kwijting, houdt dat de schaderegeling definitief, voor eens en voor altijd wordt vergoed. Na de regeling kan het slachtoffer niet meer aankloppen bij de aansprakelijke partij.

Huishoudelijke hulp

De mate waarin een letselschadeslachtoffer door zijn beperkingen huishoudelijke taken niet meer kan uitoefenen en daarvoor hulp moet inschakelen.

Immateriële schade

Een ander woord voor smartengeld. Een vergoeding ter compensatie van het leed, de pijn en het verdriet dat het slachtoffer is overkomen.

Juridische causaliteit

De mate waarin schade juridisch een gevolg is van een schade toebrengende gebeurtenis. Als er sprake is van een schending van een verkeers- of veiligheidsnorm, wordt er ruim toegerekend. Dat betekent dat ook letsel dat medisch gezien niet in causaal verband staat met het ongeval toch in juridische verband staat.

Letstelschade/letsel

De lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens heeft door een ongeval.

Letselschadespecialist

Een persoon die de belangen behartigt voor letschadeslachtoffers. Ook wel schadebemiddelaar genoemd. Er zijn veel letselschadespecialisten die zich voordoen als letselschadeadvocaat, maar dat niet zijn. Schadebemiddelaars zijn niet opgeleid om te procederen en mogen dat ook niet doen!

Letselschade advocaat

Een advocaat gespecialiseerd op het gebied van letselschade. Een letselschadeadvocaat is lid van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten (LSA).

Lump Sum vergoeding

Een minnelijke regeling waarbij het slachtoffer en de aansprakelijke partij een schadevergoeding overeenkomen waarmee alle schade wordt gecompenseerd. Vaak leveren beide partijen iets een van hun standpunten om tot een deal te komen.

Materiële schade

Dit is de schade van een slachtoffer dat gewaardeerd kan worden in geld. Materiële schade kan bestaan uit kosten en misgelopen inkomsten. Voorbeelden zijn onder andere medische kosten, verlies aan zelfwerkzaamheid en verlies aan verdienvermogen.

Medisch adviseur

Een arts die het slachtoffer of de aansprakelijke partij helpt om te bepalen welke medische gevolgen een ongeval heeft veroorzaakt. De medische adviseur vraagt het medische dossier op en adviseert de letselschade advocaat.

Medische causaliteit

Het verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten van het slachtoffer.

Medische expertise

Een onderzoek door een onafhankelijke arts naar de medische gevolgen van een ongeval. Als partijen van mening verschillen over de medische gevolgen van een ongeval, kunnen beide partijen één onafhankelijke arts inschakelen om een medisch expertise onderzoek te verrichten.

Medische machtiging

Een machtiging waarmee het slachtoffer toestemming geeft dat de letselschade advocaat zijn medische informatie mag opvragen en inzien.

Mesothelioom

Beroepsziekte die ontstaat door het onbeschermd werken met asbest. Het is een tumor aan de longvliezen of het buikvlies. De ziekte openbaart zich meestal pas 30 tot 40 jaar na blootstelling aan asbest. Na de diagnose stelling overlijdt zo’n 80 % of meer van de patiënten binnen één jaar.

No-cure-no-pay

Een contract tussen het slachtoffer en een schadebemiddelaar waarmee wordt afgesproken dat de schadebemiddelaar eerst betaald wordt als een resultaat wordt geboekt. De schadebemiddelaar krijgt een percentage van de schadevergoeding.

Organisch Psycho Syndroom (Ops/CTE)

Beroepsziekte die ook wel de schildersziekte wordt genoemd. Verzamelnaam voor ziekteverschijnselen voor langdurige blootstelling aan oplosmiddelen (onder andere wasbenzine, thinner, ether en alcohol).

Pensioenschade

Schadepost doordat een letselschadeslachtoffer zijn werk niet meer kan uitoefenen en daardoor minder pensioen opbouwt. Pensioenschade is een onderdeel van het verlies aan verdienvermogen.

Predispositie

Een persoonlijke zwakheid die het slachtoffer al had voor het ongeval. Een predispositie staat de toerekening niet in de weg. De aansprakelijke partij moet het slachtoffer nemen zoals hij is. Wel kan een predispositie invloed hebben op de looptijd van de schade.

Pre-existent

Van pre-existente klachten is sprake als het slachtoffer al klachten had vóór het ongeval. In de schaderegeling is dit vaak een onderwerp van gesprek.

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Een geestelijke/psychische stoornis die kan ontstaan doordat een slachtoffer een traumatische ervaring meemaakt. Als de traumatische ervaring wordt meegemaakt tijdens het werk is er sprake van een beroepsziekte.

Reïntegratie

Na de uitval van het letselschadeslachtoffer voor zijn werk, wordt (met behulp van een arbeidsdeskundige) geprobeerd om het eigen werk weer te hervatten. Kan het eigen werk niet meer worden hervat, dan wordt gezocht naar een aangepaste functie. Soms kan omscholing van het slachtoffer onderdeel uitmaken van de reïntegratie.

Repetitive Strain Injury (RSI)

Beroepsziekte. Een verzamelnaam voor klachten aan de nek, schouder en armen veroorzaken door repeterende handelingen en een hoge werkdruk, zie ook cans

Schadevergoeding

Een vergoeding ter compensatie van de door het letselschadeslachtoffer gelden en nog te lijden schade. De schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële en immateriële schade (smartengeld).

Schadebeperkingsplicht

Een letselschadeslachtoffer heeft de plicht om zijn schade zo klein mogelijk te houden. Een slachtoffer mag dus niet “achterover hangen” en schadevergoeding incasseren. Het slachtoffer moet onder andere actief zijn revalideren en proberen om niet zijn beperking inkomen te verwerven (voor zover dat natuurlijk mogelijk is).

Schikking

Een schaderegeling waarmee het letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij een einde maken aan de bestaande discussies. Beide partijen doen water bij de wijn met als doel een einde te maken aan het letselschadetraject.

Smartengeld

Zie immateriële schade

Stuiting

De lopende verjaringstermijn wordt onderbroken en begint opnieuw voor 5 jaar te lopen. Een stuiting kan door een schriftelijke mededeling of door het instellen van een claim plaatsvinden.

Toevoeging

Gefinancierde rechtsbijstand. Een wettelijk systeem waarmee het on- en mindervermogende rechtzoekenden mogelijk wordt gemaakt om een advocaat in te schakelen (pro-deo). De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt aan de hand van het inkomen en vermogen of iemand recht heeft op een toevoeging. De rechtzoekende betaalt eenmalig een eigen bijdrage.

Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA)

Een beroepsvereniging voor advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van letselschade. Om toegelaten te kunnen worden moet een advocaat minimaal 5 jaar advocaat zijn en moet een zware opleiding gevolgd worden. In Nederland zijn ongeveer 300 advocaten lid van de LSA.

Verjaring

Een slachtoffer moet binnen 5 jaar nadat hij bekend is met zijn schade en aansprakelijke partij, actie ondernemen. Doet het slachtoffer dat niet, verjaart zijn claim. De aansprakelijke partij heeft dan geen wettelijke plicht meer om de letselschade te vergoeden.

Verlies aan verdienvermogen/arbeidsvermogen

Schadepost. De mate waarin een slachtoffer door zijn beperkingen minder inkomen uit arbeid kan verdienen. Om fiscale redenen wordt niet van inkomensschade gesproken.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Schadepost. De mate waarin een slachtoffer door zijn beperkingen geen werkzaamheden in en rondom zijn woning meer kan verrichten. Het slachtoffer moet derden inschakelen en maakt daardoor kosten die hij voor het ongeval niet had.

Vaststellingsovereenkomst

Een overeenkomst waarmee het letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke partij de schaderegeling vastleggen. Het is het sluitstuk van het schaderegelingstraject. Na ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst komt de schaderegeling definitief tot een einde.

Voorschot

Omdat een schaderegeling een lange tijd kan duren, moet de aansprakelijke partij tussentijds betalingen aan het slachtoffer doen. Er worden dan voorschotten op de schade uitgekeerd.

Wederpartij

Een ander woord voor tegenpartij.

Wettelijke rente

Vertragingsschade. Vergoeding voor de vertraging in de vergoeding van een geldsom. Het rentepercentage wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd.

Zorgplicht

De werkgever heeft de wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. De eisen die aan de werkgever worden gesteld zijn zeer streng.