Geen verzekeringsplicht voor ambtenaren

De Centrale Raad van Beroep heeft op 6 januari 2011 bepaald dat de minister van defensie geen schadeverzekering hoeft af te sluiten voor militairen die tijdens hun werk moeten deelnemen aan het verkeer.

Dit is een belangrijke uitspraak omdat de Hoge Raad wel een verzekeringsplicht heeft aangenomen voor civiele werknemers die tijdens hun werk moeten deelnemen aan het verkeer. Lees meer over verzekeringsplicht voor civiele werknemers.

Wat was de zaak?

Op 24 juni 2003 is een korporaal der eerste klasse een dienstongeval overkomen. Hij is als bestuurder van een vierwielige trekker (DAF 85) met daaraan gekoppeld een zeswielige oplegger, op Rijksweg A50 met dit voertuig van de weg geraakt en onderaan de grasberm met de rechterzijde van het voertuig in een sloot beland. Als gevolg van dit ongeval heeft de korporaal blijvend letsel en blijvende beperkingen opgelopen aan zijn linkerhand en linkerpols. Naar aanleiding van een militair geneeskundig onderzoek is hij blijvend dienstongeschikt verklaard. Bij besluit van 24 mei 2005 is appellant met ingang van 1 juli 2005 eervol ontslagen.

Letselschade claimen

De korporaal wordt geconfronteerd met letselschade en besluit een schadeclaim in te dienen. De minister wordt aansprakelijk gehouden op grond van zijn zorgplicht, dan wel zijn plicht tot goed werkgeverschap aansprakelijkheid te erkennen voor het hem overkomen verkeersongeval en voor alle daaruit voorvloeiende materiële en immateriële schade, voor zover deze schade niet wordt gedekt door de rechtspositionele voorzieningen.

De minister van defensie wees de aansprakelijkheid van de hand en verwees naar de bestaande rechtspositionele voorzieningen in geval van een ongeval met dienstverband.

Zorgplicht van de minister van defensie

De Centrale Raad van Beroep acht het aannemelijk dat het ongeval niet is veroorzaakt door een gebrek aan het voertuig, maar door onoplettendheid van het letselschadeslachtoffer, de korporaal. Dit naar aanleiding van de verklaring die korporaal op de dag van het ongeval in de avond tegenover de Koninklijke marechaussee heeft afgelegd:

Mijn gedachten dwaalden op dat moment even af (…). Op dat moment, het duurde een enkele seconde, raakte ik in de rechterberm met mijn vrachtauto. Daar schrok ik hevig van. Dit had ik nooit eerder meegemaakt. In een schrikreactie heb ik mijn stuur naar links gedraaid om weer op te weg te komen.”

Goed werkgeverschap

De Centrale Raad van Beroep volgt niet de rechtspraak van de Hoge Raad waarin de werkgever gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.

De Centrale Raad van Beroep overweegt dat het enkele feit dat het hier om een dienstongeval in het verkeer gaat, niet meebrengt dat daarom op billijkheidsgronden een verdergaande plicht aan de werkgever zou moeten worden opgelegd dan de plicht die geldt in vele gevallen waarin ambtenaren worden geconfronteerd met – vaak naar aard en omvang niet minder ernstige – voor hun rekening blijvende schade als gevolg van ongevallen in risicovolle functies, zoals die van politieambtenaren, militairen (ook buiten verkeerssituaties), baliemedewerkers en penitentiair inrichtingswerkers.

Doordat militairen met letselschade door dienstongevallen een beroep kunnen doen op de voorzieningen, wordt voldaan aan de norm van goed werkgeverschap.

Conclusie

Deze korporaal heeft ernstige letselschade opgelopen door een dienstongeval, maar blijft zitten met zijn schade. Er wordt geen verzekeringspicht voor militairen die deelnemen aan het verkeer aangenomen. Dolderman Letselschade advocaat adviseert militairen tijdens verplaatsingen dan ook niet zelf het voertuig te besturen maar als bijrijder mee te gaan. Maakt de bestuurder een verkeersfout dan kan de minister daar wel voor aansprakelijk worden gesteld.

Altijd gratis juridisch letselschade advies

Militaire letselslachtoffer hebben altijd de mogelijkheid om een gratis afspraak te maken op het letselschade kantoor in Utrecht. Gelet op de unieke deskundigheid heeft DLA militairen uit alle windstreken van Nederland geholpen met het claimen van schade.

Claim nu

Heeft u letsel opgelopen tijdens de uitoefening van uw werk, neem dan contact met ons op. Bel 030-2302060 of vul het contactformulier in en een letselschadeadvocaat belt u terug. DLA staat klaar voor u.