Ongeluk op het werk: top 20 meest gestelde vragen

Ongeluk op het werk? Dit zijn de 20 meest gestelde vragen die slachtoffers stellen over dit onderwerp. Antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan meteen contact met ons op en vertel wat er precies is gebeurd. Wij verlenen slachtoffers van arbeidsongevallen de juridische hulp die zij nodig hebben.

Vraag 1. Ongeluk op het werk, wat nu?
Antwoord: Als u het slachtoffer bent van een ongeval op het werk, breng uzelf dan eerst in veiligheid. Zorg ook voor medische hulp. Het is vervolgens belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijs verzameld over het ongeluk.

Maak foto’s en noteer de namen van collega’s die het arbeidsongeval hebben zien gebeuren. Als u door het bedrijfsongeval ernstig letsel heeft opgelopen, schakel dan de arbeidsinspectie in! Heeft u door het bedrijfsongeval te maken met letsel, maakt u extra kosten en mist u inkomsten, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw schade.

Vraag 2. Wanneer is sprake van een arbeidsongeval?
Antwoord: Van een arbeidsongeval is sprake indien de werknemer onder werktijd in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval overkomt. Ook ongevallen tijdens een pauze kunnen als arbeidsongeval worden beschouwd.

Vraag 3. Is mijn werkgever aansprakelijk?
Antwoord: Een werkgever heeft een zeer strenge zorgplicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers schade kunnen leiden in de uitoefening van de werkzaamheden. Na een ongeluk op het werk is de kans groot dat de werkgever aansprakelijk is. Een werkgever is niet aansprakelijk als sprake is van opzet van de werknemer.

Vraag: 4. Ongeval tijdens pauze: wie is aansprakelijk?
Antwoord: Voor een ongeval tijdens de pauze kan een werkgever aansprakelijk zijn. Het komt nogal eens voor dat tijdens een pauze een stoeipartijtje of een dolletje wordt uitgehaald dat op letsel uitdraait. In zo’n geval kan vaak de collega maar ook de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Wie aansprakelijk is voor een ongeval tijdens de pauze hangt zeer af van de omstandigheden.

Vraag 5. Hoe zit het met het eigen risico?
Antwoord: Eigen risico of eigen schuld van een werknemer bij een bedrijfsongeval is niet aan de orde. Dus ook al heeft de werknemer eigen schuld aan het ongeval, dan nog kan hem geen eigen risico worden tegengeworpen! Dit is alleen anders als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Maar let op!! Opzet of bewuste roekeloosheid is niet hetzelfde als eigen schuld of eigen risico.

Ongeluk op het werk? Klik hier en vertel uw verhaal. Wij geven u vervolgens een passend advies (gratis).

Vraag 6. Dient mijn werkgever de kosten van het eigen risico (zorgverzekering) te vergoeden?
Zolang de werkgever de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval niet erkend, bestaat er geen plicht van de werkgever om na een ongeval op het werk de kosten van het eigen risico (zorgverzekering) te betalen. Deze kosten komen dan voor rekening van de werknemer.

Om een vergoeding te krijgen van het eigen risico (zorgverkering) zal de werkgever dus aansprakelijk moeten worden gesteld. Wilt u meer lezen over aansprakelijkheid werkgever?

Vraag 7. Moet mijn werkgever bij ziekte mijn loon volledig doorbetalen?
Antwoord: Nee. De werkgever moet gedurende 2 jaar in ieder geval 70% van het loon doorbetalen. Als u ziek raakt door een ongeval op het werk en de werkgever heeft de aansprakelijkheid erkend, dan kan de werknemer zijn gemiste loon wel via de letselschadeprocedure claimen.

Vraag 8. Heb ik recht op smartengeld na een arbeidsongeval? Zo ja, hoeveel?
Antwoord: Als de werkgever aansprakelijk is voor het arbeidsongeval en de werknemer heeft letsel, dan heeft de werknemer recht op smartengeld. De hoogte van het smartengeld hangt af van meerdere factoren. Met name de ernst van de klachten en of de klachten blijvend zijn, bepalen de hoogte van het smartengeld. Hoe ernstiger de verwondingen, hoe hoger het smartengeld.

Vraag 9. Welke schade kan ik vergoed krijgen?
Antwoord: Als de aansprakelijkheid door de werkgever n.a.v. het bedrijfsongeluk is erkend, dan kan het slachtoffer alle extra gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld claimen.

Veel voorkomende schadeposten bij een ongeluk op het werk:

 • Medische kosten (eigen risico);
 • Reiskosten;
 • Kosten voor aanpassing woning en auto;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid (niet meer kunnen klussen in en rondom het huis);
 • Loonverlies (inclusief pensioenschade);
 • Smartengeld.

Bekijk ook het overzicht schadeposten letselschade

Vraag 10: Hoe zit het met de verjaringstermijn?
Antwoord: De verjaringstermijn voor een claim in verband met een arbeidsongeval bedraagt 5 jaar! Dat betekent dat een slachtoffer binnen 5 jaar na het ongeval op het werk een schadevergoeding van de werkgever moet claimen.

Wat is er gebeurd? Klik hier en vertel uw verhaal. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor gratis advies.

Vraag 11: Verzekeraar van werkgever wijst aansprakelijkheid af, wat nu?
Als de verzekeraar van de werkgever de aansprakelijkheid afwijst, dan zijn er 2 mogelijkheden. Het slachtoffer berust in de situatie en blijft zitten met de schade. De tweede mogelijkheid is dat het slachtoffer een gerechtelijke procedure start. De rechter zal dan een oordeel geven over de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de schade door het bedrijfsongeval. Lees meer over de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Vraag 12: Hoe verloopt een letselschadeprocedure?
Antwoord: Een letselschadeprocedure kent verschillende fasen. Grofweg gezien zijn er verschillende stappen die na een ongeluk tijdens het werk doorlopen moeten worden.

Dit stappenplan is het meest ideale plaatje van hoe een letselschadeprocedure kan verlopen. De praktijk laat echter zien dat een letselschadetraject vaak gepaard gaat met een hoop discussie en juridisch getouwtrek. Wij adviseren dan ook altijd om een letselschade advocaat in te schakelen om uw schade vergoed te krijgen.

Vraag 13: Wat zijn de kosten van rechtsbijstand?
Antwoord: Het inschakelen van een letselschade advocaat om een slachtoffer van een bedrijfsongeval van rechtsbijstand te voorzien, hoeft niets te kosten! Als de aansprakelijkheid door de werkgever is erkend, moeten ook de redelijk gemaakte advocaatkosten door de werkgever worden betaald.

Echter, als de aansprakelijkheid niet wordt erkend, dan komen de advocaatkosten voor het slachtoffer. De hoogte van de advocaatkosten is afhankelijk van het uurtarief van de advocaat en de omvang van de werkzaamheden. Vaak is het mogelijk om een prijsafspraak te maken.

De advocaten van Dolderman Letselschade Advocaat kunnen werken op basis van:

 • Pro deo:
 • Uurtarief;
 • Prijsafspraak;
 • No cure no pay.

Bekijk ook de pagina: tarieven

Vraag 14: Het ongeluk was mijn eigen schuld, kan ik desondanks mijn schade vergoed krijgen?
Antwoord: Waarschijnlijk wel. Als de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden dan maakt eigen schuld van de werknemer niets uit! Het wordt anders indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Maar opzet of bewuste roekeloosheid wordt zelden aangenomen.

Dus als de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, dan kan – ook in het geval van eigen schuld van de werknemer – alle schade door een arbeidsongeval worden verhaald op de werkgever!

Ongeluk onder werktijd? Klik hier en vul uw gegevens in. Onze letselschadeadvocaten kunnen u vertellen of u recht heeft op schadevergoeding.

Vraag 15: Wanneer wordt de schadevergoeding uitgekeerd?
Antwoord: Zodra de aansprakelijkheid door de werkgever voor het ongeluk tijdens het werk wordt erkend, moeten de gemaakte kosten en gemiste inkomsten van het slachtoffer worden vergoed. Omdat een letselschadeprocedure langere tijd kan duren wordt daarom gewerkt met voorschotten op de schade.

Als de situatie van een slachtoffer na een arbeidsongeval uiteindelijk stabiel is (medisch en financieel) dan kan de letselschadeprocedure worden afgerond en wordt een slotvergoeding door de werkgever aan het slachtoffer vergoed.

Vraag 16: Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?
Antwoord: Waarschijnlijk niet. U moet er rekening mee houden dat op het moment dat een slachtoffer een beroep doet op zijn verzekering, dit een kostenpost is voor de verzekeraar. Dat betekent dat de verzekeraar er belang bij heeft om zo snel als mogelijk het dossier te beëindigen. Dit is niet altijd in het belang van het slachtoffer.

Daarbij heeft te gelden dat bij de meeste verzekeraars géén officiële letselschade advocaten werken! De juristen van de verzekeraar kunnen dus geen gerechtelijke procedure voor het slachtoffer opstarten als dat nodig is. Het opstarten van een gerechtelijke procedure is soms noodzakelijk om je gelijk te krijgen. Ook is het een goed pressiemiddel.

Let op. Als u een gerechtelijke procedure moet starten en u heeft een rechtsbijstandverzekering, dan mag u zelf een externe advocaat kiezen. Dit heet het recht op vrije advocaatkeuze. Op grond van Europese regelgeving mogen verzekeraars dit recht op vrije advocaatkeuze in geval van een procedure niet beperken. Dit geldt uiteraard ook bij werkgerelateerde ongevallen.

Vraag 17: Waarom zou ik Dolderman Letselschade Advocaat inschakelen?
Antwoord: Het inschakelen van Dolderman Letschade Advocaat heeft een aantal voordelen.

De voordelen op een rijtje:

 • Wij zijn lid van verschillende letselschade specialisatieverenigingen zoals de LSA, ASP en WAA. Gelet op de zeer strenge toelatingseisen is de deskundigheid en de kennis van het letselschaderecht dus een gegeven. Deze kennis wordt ingezet om een rechtvaardige vergoeding voor onze cliënten te krijgen;
 • Wij werken samen met verschillende specialisten zoals medici en rekenbureau’s. De specialisten met wie wij samenwerken kiezen we met zorg uit en behoren tot de beste in hun beroepsgroep;
 • Wij geven gratis juridisch letselschade advies;
 • Wij gaan direct voor onze cliënten aan de slag;
 • Wij begeleiden slachtoffers, stap voor stap, door het hele letselschadetraject. Wij nemen de hele schadeafwikkeling uithanden!
 • Wij communiceren helder en duidelijk;
 • Wij zetten ons maximaal in om een rechtvaardige schadevergoeding voor onze cliënten te krijgen.

Voor juridische informatie na een ongeluk op het werk, neem contact op

Vraag 18: Mijn baas wil mijn schade niet vergoeden, wat moet ik doen?
Antwoord: U kunt twee dingen doen. U berust in de situatie en dan blijft u zitten met uw schade. De tweede mogelijkheid die u heeft is om een gerechtelijke procedure tegen uw baas te beginnen. De rechter zal dan bepalen of uw baas u een vergoeding moet betalen voor uw schade. Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden om uw schade aan de rechter voor te leggen.

Vraag 19: Wat als je ongeval wordt betwist als arbeidsongeval?
Antwoord: Een ongeval tijdens werktijd is over het algemeen altijd een arbeidsongeval. Een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer is over het algemeen geen arbeidsongeval.

Als de werkgever betwist dat sprake is van een arbeidsongeval, dan kan die vraag altijd aan de rechter worden voorgelegd. Ook kan gekeken worden of wellicht andere partijen (collega’s of een andere veroorzakers van het ongeval) aansprakelijk kan worden gehouden voor uw schade.

Vraag 20: Mijn contract wordt niet verlengd. Kan dit zomaar?
Antwoord: Als de werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft, dan hoeft de werknemer het contract niet te verlengen als sprake is geweest van een arbeidsongeval en daardoor ziekte.

Een contract voor bepaalde tijd betekent dat partijen van te voren hebben afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt op een bepaalde datum.

Dat betekent echter niet dat geen loonschade kan worden geclaimd! Als de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval is erkend en aannemelijk is dat het arbeidscontract – zonder ongeval – zou zijn verlengd, dan heeft de werknemer aanspraak op het misgelopen loon.

Ongeluk op het werk: vertel uw verhaal

Letselschade na een ongeluk op het werk? Neem vandaag nog contact op voor gratis advies. Wij vertellen u duidelijk waar u allemaal recht op heeft. Onze letseladvocaten kunnen uw zaak direct in behandeling nemen. Druk op de onderstaande knop en vertel ons wat er is gebeurd.

Vertel uw verhaal, klik hier